Vodoprivredni Informacioni Sistem
Republike Srbije
 Početna  Lista termina  Literatura  VIS       
Rečnik termina iz oblasti vodoprivrede i informacionih i komunikacionih tehnologija

Kliknite na slovo po kome želite da pretražujete rečnik termina
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
Unesite termin ili oblast termina po kojoj želite da pretražujete rečnik
PretragaAkvifer
Akvifer (izdan) je potpovršinski sloj ili slojevi stenske mase ili drugih geoloških naslaga dovoljne poroznosti i propusnosti da omogući značajan protok podzemne vode ili zahvatanje značajnih količina podzemne vode.
Okvirna direktiva o vodama (Integralni prevod direktive evropskog parlamenta i saveta 2000/60/EC o uspostavljanju okvira za delovanje zajednice u oblasti politike voda)
Brana
Brana je pregrada u rečnoj dolini kojom se stvara akumulacija, uspor za kontorolisano zahvatanje vode iz vodotoka. Brana takođe omogućava i koncentraciju pada kod pribranskih hidroelektrana, a pad stvoren branom može se iskoristiti i za gravitaciono vodosnabdevanje, kao i za održavanje nivoa potrebnog za plovidbu.
Dr Ljubodrag M. Savić, (2003), Uvod u hidrotehničke građevine, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Brana je stalan ili privremeni objekat sa akumulacijom, koji pregrađuje dolinu ili korito vodotoka radi akumuliranja ili retenziranja vode ili deponovanja jalovine.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Bunar
Bunar je vodozahvatna vertikalna građevina koja služi da se njome dođe do izdanske zone i da se preko nje vrši eksploatacija ili osmatranje podzemnih voda.
Geološka terminologija i nomenklatura VIII-1, (1976), Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Bušeni bunar
Bušeni bunari služe za dobijanje znatnih količina vode uz dugotrajan ravnomeran rad, akumulacija vode u njima je mala u odnosu na ukupnu izdašnost, grade se u vodonosnim slojevima znatne moćnosti.
Dr Miloje Milojević, (2003), Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Crpna stanica u lokalnoj vodovodnoj mreži
Crpna stanica u lokalnoj vodovodnoj mreži je objekat za crpljenje vode sa opremom (na vodozahvatu, lokalnom cevovodu).
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Crpna stanica u regionalnoj vodovodnoj mreži
Crpna stanica u regionalnoj vodovodnoj mreži je objekat za crpljenje vode sa opremom (na vodozahvatu, magistralnom cevovodu).
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Galerija
Galerija je građevina koja služi za zahvatanje podzemne vode koja se koristi u slučaju kad je vodonosni sloj, odnosno izdan podzemne vode, male debljine.
Dr Miloje Milojević, (2003), Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Gradska vodovodna mreža
Gradska vodovodna mreža je deo gradskog vodovoda koju čine podzemni, nadzemni i podvodni cevovodi i objekti, uređaji i postrojenja koji su njihovi sastavni delovi i služe za distribuciju vode korisnicima.
Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode ("Službeni list grada Beograda", br. 23/2005)
Izdašnost
Izdašnost je količina vode koju daje jedan izvor ili bunar u jedinici vremena i može se izražavati u različitim veličinama: l/sec, m3/sec.
Geološka terminologija i nomenklatura VIII-1, (1976), Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Izvorište
Izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo).
Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005)
Javni vodovod
Javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu.
Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005)
Javno snabdevanje stanovništva
Javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduzeća vodom, kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture, autobuske i železničke stanice i dr.).
Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005)
Kaptažni objekat
Kaptažni objekat je građevinski objekat (bušeni bunar, kopani bunar, galerija, drenažni rov) urađen u svrhu eksploatacije podzemne vode.
Geološka terminologija i nomenklatura VIII-1, (1976), Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Komora za prekid pritiska
Komora za prekid pritiska je jedan mali bazen u koji dotiče voda pod nekim manjim ili većim pritiskom iz uzvodne deonice i slobodno se u njega izliva. Voda u komori ima slobodan nivo koji određuje pritiske u nizvodnoj deonici.
Dr Miloje Milojević, (2003), Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kompenzacioni bazen
Kompenzacioni bazen je objekat za ublažavanje nepovoljnih efekata nestacionarnog tečenja, za ublažavanje (dnevnih) oscilacija proticaja.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Kopani bunar
Kopani bunari se koriste u slučaju male i neravnomerne potrošnje, pri čemu se velika trenutna potrošnja pokriva relativno velikom akumulacijom vode u bunaru u odnosu na ukupnu dnevnu potrošnju.
Dr Miloje Milojević, (2003), Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Korisnik vode
Korisnik vode jeste svaki vlasnik objekta ili posebnog dela objekta, odnosno nosilac prava raspolaganja na objektu ili posebnom delu objekta čije su kućne vodovodne instalacije priključene na gradsku vodovodnu mrežu. Izuzetno, korisnik vode jeste nosilac prava na korišćenja na objektu, odnosno delu objekta, a kada je objekat, odnosno poseban deo objekta dat u zakup - zakupac objekta odnosno dela objekta.
Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode ("Službeni list grada Beograda", br. 23/2005)
Kućna vodovodna instalacija
Kućna vodovodna instalacija jesu vodovodne instalacije i uređaji korisnika vode koji počinju iza odvodnog ventila na vodomeru u vodovodnom priključku, a završavaju se točećim mestom.
Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode ("Službeni list grada Beograda", br. 23/2005)
Lokalni vodovod
Lokalni vodovod je sistem komunalnih objekata izvan sistema gradskog vodovoda putem kog se vrši sakupljanje, prerada, odnosno prečišćavanje i distribucija vode u određenim seoskim ili drugim izdvojenim naseljima ili u više takvih naselja i služi isključivo potrebama stanovništva i drugih subjekata u tim naseljima.
Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode ("Službeni list grada Beograda", br. 23/2005)
Magistralni cevovod
Magistralni cevovod je zatvoreni nadzemni ili podzemni objekat, sa opremom, za transport vode u regionalnom sistemu za vodosnabdevanje od vodozahvata do rezervoara ili mreže.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objekat korisnika vode
Objekat korisnika vode je svaki objekat, zgrada, druga nepokretnost, javna površina, uređaji, postrojenja ili instalacije koje se nalaze iza mesta priključenja na gradsku vodovodnu mrežu.
Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode ("Službeni list grada Beograda", br. 23/2005)
Pijaća voda
Pijaća voda je voda koja ispunjava sanitarno - higijenske uslove propisane zakonom i posebnim pravilnicima za pijaće vode.
Geološka terminologija i nomenklatura VIII-1, (1976), Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Pobijeni bunar
Pobijeni bunari služe za dobijanje malih koičina vode iz plitkih vodonosnih slojeva.
Dr Miloje Milojević, (2003), Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Postrojenje za pripremu vode za piće
Postrojenje za pripremu vode za piće je složeni objekat, sa opremom, u kome se zahvaćena voda prerađuje do kvaliteta vode za piće.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Postrojenje za pripremu vode za piće u lokalnom sistemu
Postrojenje za pripremu vode za piće u lokalnom sistemu je složeni objekat, sa opremom, kojim se utiče na kvalitet vode za piće u lokalnom sistemu.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Postrojenje za pripremu vode za piće u regionalnom sistemu
Postrojenje za pripremu vode za piće u regionalnom sistemu je složeni objekat, sa opremom, kojim se utiče na kvalitet vode za piće u regionalnom sistemu.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Prekidna komora
Prekidna komora je objekat za smanjenje pritisaka u cevovodu.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Regionalni sistem
Regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština.
Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005)
Reni bunar (bunar sa horizontalnim zrakastim cevima)
Bunar sa horizontalnim cevima, poznat kao Reni bunar, je u stvari skup nekoliko horizontalnih galerija koje su na poseban način zrakasto utisnute u vodonosni sloj iz jednog zajedničkog središnjeg bunara nepropustljivog za vodu.
Dr Miloje Milojević, (2003), Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Rezervoar
Rezervoar je objekat, sa opremom, za prihvat i privremeno zadržavanje vode ili izravnanje količina vode i pritisaka u vodovodnoj, kanalizacionoj ili mreži za odvodnjavanje.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rezervoar u lokalnom sistemu za vodosnabdevanje
Rezervoar u lokalnom sistemu za vodosnabdevanje je objekat, sa opremom, u lokalnom sistemu, za čuvanje vode, izravnanje količina vode i pritisaka (osim rezervoara na postrojenju za pripremu vode za piće).
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rezervoar u regionalnom sistemu za vodosnabdevanje
Rezervoar u regionalnom sistemu za vodosnabdevanje je objekat, sa opremom, u regionalnom sistemu, za čuvanje vode, izravnanje količina vode i pritisaka (osim rezervoara na postrojenju za pripremu vode za piće).
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Seoski vodovod
Seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, uređaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće.
Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005)
Ulična vodovodna mreža
Ulična vodovodna mreža je deo gradske vodovodne mreže na koju se neposredno priključuju vodovodni priključci.
Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode ("Službeni list grada Beograda", br. 23/2005)
Unutrašnji distributivni sistem
Unutrašnji distributivni sistem znači: cevovode, vodovodnu armaturu i uređaje koji su instalirani između slavina koje se normalno koriste za ljudsku potrošnju i distributivne mreže, ali samo u slučaju da oni nisu pod odgovornošću snabdevača vodom u okviru njegove obaveze kao snabdevača vodom u skladu sa relevantnim nacionalnim zakonom.
Direktiva saveta 98/83/EC od 3. novembra 1998. o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju
Voda namenjena za ljudsku potrošnju
Voda namenjena ljudskoj potrošnji znači: (a) vodu ili u originalnom stanju ili posle tretmana, namenjenu za piće, kuvanje, pripremu hrane ili druge svrhe u domaćinstvu, bez obzira na njeno poreklo, i bez obzira da li je dostava iz distributivne mreže, tankova ili boca i kontejnera; (b) vodu upotrebljenu u bilo kojoj proizvodnji hrane radi izrade, obrade, čuvanja ili marketinga proizvoda ili supstanci namenjenih ljudskoj potrošnji, pod uslovom da se nadležni nacionalni organi saglase da kvalitet vode ne može da utiče na zdravstvenu ispravnost namirnice u završnoj formi.
Direktiva saveta 98/83/EC od 3. novembra 1998. o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju
Vodosnabdevanje
Vodosnabdevanje obuhvata sve mere koje se preduzimaju u cilju korišćenja vode podzemne ili površinske u potrebnoj količini i određenog kvaliteta za snabdevanje vodom naselja, industrije i poljoprivrede.
Geološka terminologija i nomenklatura VIII-1, (1976), Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Vodovodni priključak
Vodovodni priključak je deo gradske vodovodne mreže koji čini cevni spoj ulične vodovodne mreže sa kućnom vodovodnom instalacijom preko mernog instrumenta (vodomera).
Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode ("Službeni list grada Beograda", br. 23/2005)
Vodozahvat
Vodozahvat je objekat, sa opremom (bunar, kaptaža, galerija, tirolski zahvat, objekat za prihranjivanje, sabirna građevina), osim vodozahvata na brani, za zahvatanje i prikupljanje površinske ili podzemne vode za potrebe snabdevanja vodom stanovništva i drugih korisnika.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vodozahvat je građevina koja služi za sakupljanje vode (podzemne ili površinske) u cilju korišćenja.
Geološka terminologija i nomenklatura VIII-1, (1976), Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Vodozahvat u lokalnom vodovodnom sistemu
Vodozahvat u lokalnom vodovodnim sistemu je objekat, sa opremom, za zahvatanje i prikupljanje površinske i podzemne vode u lokalnom vodovodnom sistemu.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vodozahvat u regionalnom vodovodnom sistemu
Vodozahvat u regionalnom vodovodnom sistemu je objekat, sa opremom, za zahvatanje i prikupljanje površinske i podzemne vode u regionalnom vodovodnom sistemu.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


   Prikazani opisi pojmova su prikupljeni iz različitih literaturnih izvora, s ciljem da omoguće korisnicima lakšu upotrebu Vodoprivrednog informacionog sistema Republike Srbije.
Sva prava vlasnika materijala zadržana