Vodoprivredni Informacioni Sistem
Republike Srbije
 Početna  Lista termina  Literatura  VIS  
Rečnik termina iz oblasti vodoprivrede i informacionih i komunikacionih tehnologija

Kliknite na slovo po kome želite da pretražujete rečnik termina
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
Unesite termin ili oblast termina po kojoj želite da pretražujete rečnik
Pretraga

Galerija
Galerija je građevina koja služi za zahvatanje podzemne vode koja se koristi u slučaju kad je vodonosni sloj, odnosno izdan podzemne vode, male debljine.
Dr Miloje Milojević, (2003), Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Garantovani minimum
Garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku.
Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/2005)
Geološki sliv
Geološki sliv, pored površinskih, obuhvata i podzemne vode koje prihranjuju dati vodotok.
Dr Miodrag Jovanović, (2002), Regulacija reka, Rečna hidraulika i morfologija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
GIS
Geografski informacioni sistem (GIS) je sistem za upravljanje prostornim podacima i njima pridruženim osobinama. U najstrožem smislu to je računarski sistem sposoban za integrisanje, skladištenje, uređivanje, analizu i prikaz geografskih informacija. U širem smislu GIS je oruđe "pametne karte" koje ostavlja mogućnost korisnicima da postavljaju interaktivne upite (istraživanja koja stvara korisnik), analiziraju prostorne informacije i uređuju podatke.
Glacijalna erozija
Glacijalna erozija nastaje kao posledica glečera.
Dr Miodrag Jovanović, (2002), Regulacija reka, Rečna hidraulika i morfologija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Glava prevodnice
Gornja i donja glava brodske prevodnice razdvajaju komoru prevodnice od gornje i donje vode, i u njih su ugrađene kapije brodske prevodnice.
Dr Dragutin Muškatirović, (1993), Unutrašnji plovni putevi i pristaništa, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
Glavni kolektor
Glavni kolektor je zatvoreni objekat za prihvatanje i transport otpadnih i atmosferskih voda.
Katastar vodoprivrednih objekata, dokumentaciona osnova i predlog pravilnika, (2007), Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Gornji tok
Gornji tok karakterišu veliki nagibi dna korita (iznad 1%), hidrološko-hidrauličke promene su velikog intenziteta, kao i intenzitet dubinske erozije, usled velike energije toka. Rečni nanos je krupan. U svom gornjem toku reka ima bujični karakter, relativno malo krivuda, dolina je uska sa strmim stranicama.
Dr Miodrag Jovanović, (2002), Regulacija reka, Rečna hidraulika i morfologija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Gradijent potencijala
Gradijent potencijala je razlika kota nivoa podzemne vode za dve posmatrane tačke, podeljena sa rastojanjem između ovih tačaka i izražava se u vidu odnosa ovih veličina, ili u procentima, ili u promilima.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije
Gradska vodovodna mreža
Gradska vodovodna mreža je deo gradskog vodovoda koju čine podzemni, nadzemni i podvodni cevovodi i objekti, uređaji i postrojenja koji su njihovi sastavni delovi i služe za distribuciju vode korisnicima.
Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode ("Službeni list grada Beograda", br. 23/2005)
Granične vrednosti emisija
Granične vrednosti emisija znače masu izraženu određenim specifičnim parametrima, koncentraciju i/ili nivo emisije koje ne mogu biti prekoračeni u toku jednog ili više vremenskih perioda. Granične vrednosti emisija mogu se postaviti za određene grupe ili kategorije supstanci, posebno za one navedene u članu 16 Okvirne direktive o vodama.
Okvirna direktiva o vodama (Integralni prevod direktive evropskog parlamenta i saveta 2000/60/EC o uspostavljanju okvira za delovanje zajednice u oblasti politike voda)
Gravitaciona brana
Gravitacione brane se opterećenju suprostavljaju sopstvenom težinom koju, zajedno sa opterećenjem, prenose na tlo u temelju.
Dr Ljubodrag M. Savić, (2003), Uvod u hidrotehničke građevine, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Gustina populacije
Gustinu populacije predstavlja broj ćelija ili individua po jedinici. Jedinica bi mogla da bude oblast ili veličina medijuma.
A. Zaid, H. G. Hughes, E. Porceddu, F. Nicholas, (2007), Biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu, Obnovljeno i prošireno izdanje rečnika Biotehnologije i genetičkog inženjeringa, preveli M. Plavšić, T. Čobić, S. Stojanović, Food and Agriculture Organization of the United Nations
Gustina rečne mreže
Gustina rečne mreže je ukupna dužina reka i pritoka na površini od 1 km2.
Geološka terminologija i nomenklatura VIII-1, (1976), Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 

  Prikazani opisi pojmova su prikupljeni iz različitih literaturnih izvora, s ciljem da omoguće korisnicima lakšu upotrebu Vodoprivrednog informacionog sistema Republike Srbije.
Sva prava vlasnika materijala zadržana