Vodoprivredni Informacioni Sistem
Republike Srbije
 Početna  Lista termina  Literatura  VIS  
Rečnik termina iz oblasti vodoprivrede i informacionih i komunikacionih tehnologija

Kliknite na slovo po kome želite da pretražujete rečnik termina
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
Unesite termin ili oblast termina po kojoj želite da pretražujete rečnik
PretragaFekalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija odvodi komunalnu otpadnu vodu.
Filtar
Filtar služi da onemogući ispiranje sitnih čestica kroz pore krupnih čestica u susednoj zoni - sloju (sufozija na kontaktu).
Dr Ljubodrag M. Savić, (2003), Uvod u hidrotehničke građevine, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Filtracija
Filtracija je kretanje tečnosti kroz poroznu sredinu: (1) kretanje vode po kapilarnim i superkapilarnim porama i pukotinama pod dejstvom sile gravitacije kao i dejstvom molekularnih sila; (2) veštačko propuštanje vode kroz peskovite i druge filtre u cilju prečišćavanja vode od sitnih stranih čestica i bakterija.
Geološka terminologija i nomenklatura VIII-1, (1976), Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Fitoremedijacija
Korišćenje biljaka da odstrane zagađivače ili polutante iz, bilo zemljišta (npr. zagađena zemljišta), ili vodenih resursa (npr. zagađena jezera).
A. Zaid, H. G. Hughes, E. Porceddu, F. Nicholas, (2007), Biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu, Obnovljeno i prošireno izdanje rečnika Biotehnologije i genetičkog inženjeringa, preveli M. Plavšić, T. Čobić, S. Stojanović, Food and Agriculture Organization of the United Nations
Fluvijalna erozija
Fluvijalna erozija nastaje kao posledica rečnog toka.
Dr Miodrag Jovanović, (2002), Regulacija reka, Rečna hidraulika i morfologija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Fotosinteza
Fotosinteza je hemijski proces kojim zelene biljke sintetišu organska jedinjenja iz ugljen dioksida i vode, u prisusutvu sunčeve svetlosti.
A. Zaid, H. G. Hughes, E. Porceddu, F. Nicholas, (2007), Biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu, Obnovljeno i prošireno izdanje rečnika Biotehnologije i genetičkog inženjeringa, preveli M. Plavšić, T. Čobić, S. Stojanović, Food and Agriculture Organization of the United Nations
Freatska izdan
Freatska izdan je izdan koja je formirana u stenama sa intergranularnom poroznošću, a imaju slobodni nivo koji može da se koleba u zavisnosti od načina i uslova hranjenja i dreniranja izdani.
Geološka terminologija i nomenklatura VIII-1, (1976), Zavod za regionalnu geologiju i paleontologiju rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 

  Prikazani opisi pojmova su prikupljeni iz različitih literaturnih izvora, s ciljem da omoguće korisnicima lakšu upotrebu Vodoprivrednog informacionog sistema Republike Srbije.
Sva prava vlasnika materijala zadržana